on Jan 13th, 2009Mokslinės publikacijos

Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose

 1. Šliogerienė, Jolita. Promoting reflective thinking in ESP teaching // Acta paedagogica Vilnensia : mokslo darbai. ISSN 1392-5016. 2005, t. 14. p. 199-207. [Academic Search Premier; Education Research Complete (EBSCO); MLA Modern Language Association International Bibliography; TOC Premier; 1,000].
 2. Šliogerienė, Jolita. Learning contracts in second language acquisition // Santalka. ISSN 1822-430X. 2006, t. 14, Nr. 2. p. 110-115. [SocINDEX with Full Text; MLA; 1,000].
 3. Šliogerienė, Jolita. Metakognityvinės taktikos ir strategijos įtaka užsienio kalbos mokymosi rezultatams // Santalka. ISSN 1822-430X. 2006, T. 14, Nr. 2. p. p. 45-53. [SocINDEX with Full Text; MLA; 1,000].
 4. Šliogerienė, Jolita. Neformaliojo ir savaiminio mokymosi vertinimo ir pripažinimo gerosios patirties taikymas Lietuvos sąlygomis // Santalka = Coactivity. Edukologija = Educology. ISSN 1822-430X. 2007, T. 15, Nr. 2. p. 73-79. [SocINDEX with Full Text; MLA; 1,000].
 5. Šliogerienė, Jolita. The register of progress in self-directed language learning // Acta paedagogica Vilnensia : mokslo darbai. ISSN 1392-5016. 2006, T. 17. p. 179-187. [CEEOL; Current Abstracts; Education Research Complete; Education Research Index; MLA; TOC Premier; 1,000].
 6. Šliogerienė, Jolita. Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų poreikius lemiantys veiksniai // Santalka = Coactivity. Filologija = Philology. Edukologija = Educology. ISSN 1822-430X. 2008, T. 16, Nr. 2. p. 98-107. [SocINDEX with Full Text; MLA International Bibliography; 1,000].
 7. Burkšaitienė, Nijolė; Šliogerienė, Jolita. Suaugusiųjų požiūris į neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų pripažinimą universitetinėse studijose // Acta paedagogica Vilnensia : mokslo darbai. ISSN 1392-5016. 2007, T. 19. p. 51-68. [Education Research Complete; Education Research Index; MLA International Bibliography; TOC Premier; 0,500].
 8. Šliogerienė, Jolita. Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų poreikius lemiantys veiksniai // Santalka = Coactivity. Filologija = Philology. Edukologija = Educology. Vilnius. ISSN 1822-430X. 2008, T. 16, Nr. 2, p. 98-107.
 9. Šliogerienė, Jolita. Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimo organizavimas universitetinėse studijose // Acta paedagogica Vilnensia : mokslo darbai. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-5016. 2009, t. 22, p. 116-127 : iliustr. Prieiga per internetą: <http://www.leidykla.eu/fileadmin/Acta_Paedagogica_Vilnensia/22/116-127.pdf
 10. Šliogerienė, Jolita. Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimo patirtis universitetinėse studijose // Santalka = Coactivity. Filologija = Philology. Edukologija = Educology. / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius : Technika. ISSN 1822-430X. 2009, t. 17, Nr. 2, p. 85-80 : iliustr. Prieiga per internetą: <http://www.coactivity.vgtu.lt/upload/filosof_zurn/santalka_intern_2009_2_sliogeriene.pdf
 11. Šliogerienė, Jolita; Liuolienė, Alvyda; Metiūnienė, Regina. Studento savarankiškos veiklos ugdymo kryptys // Santalka = Coactivity. Filologija = Philology. Edukologija = Educology. / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius : Technika. ISSN 1822-430X. 2009, t. 17, Nr. 2, p. 81-89 : lent.  

Monografijos

 Nijolė Burkšaitienė, Jolita Šliogerienė. Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimas ir pripažinimas universitete. Mykolo Romerio universiteto leidykla. Vilnius. 2010

 Konferencijų pranešimų medžiagoje

 1. Šliogerienė, Jolita. Linguadidactical parameters of autonomous ESP studies // Лингводидактические аспекты английского языка делового общения : материалы конференции. Москва : Уникум-Центр, 2003. ISBN 5-7825-0075-1. p. 96-103. [1,000].
 2. Šliogerienė, Jolita. Developing metacognitive awareness in LSP teaching // Starptautiskā zinātniskā konference “Teorija un prakse skolotāju izglītībā II” : 2004.gada 5.-6. aprīlis = The International scientific conference “Theory and practice in teacher training II”, April 5-6, 2004. [D.] I. Riga : Petrovskis un Ko, 2004. ISBN 9984-689-29-8. p. 392-399. [1,000].
 3. Suchanova, Jelena; Šliogerienė, Jolita. Learning techniques in ESP vocabulary asquisition // Švietimo reforma ir mokytojų rengimas : aktualijos ir perspektyvos : X tarptautinė mokslinė konferencija 2004 m. gegužės 27-28 d., Vilnius. Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2004. p. 171-176. [0,500].
 4. Suchanova, Jelena; Šliogerienė, Jolita. Autonomijos skatinimas mokantis mišriuoju (hibridiniu) būdu // Naujasis kalbų mokymas; naujasis kalbų mokymasis = New language teaching : new language learning : mokslinių straipsnių rinkinys. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2008. ISBN 978-9955-914-00-6. p. 130-135. [0,500].
 5. Šliogerienė, Jolita. Blended learning for less widely used taught languages // Daugiakalbystė ir kūrybiškumas : teorija ir praktika = Multilingualism and creativity : theory and practice of language education : IV-oji tarptautinė konferencija, 2010 m. gegužės 21-22 d, Kaunas / Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos kalbų pedagogų asociacija, Kauno technologijos universitetas. Vilnius : Lietuvos kalbų pedagogų asociacija, 2010. ISBN 9789955880653. p. 120

Kituose periodiniuose leidiniuose, vienkartiniuose straipsnių rinkiniuose ir kt.

 1. Liuolienė, Alvyda; Šliogerienė, Jolita. The student’s role in changing language learning environment // Filologija : mokslo darbai. ISSN 1392-592X. 2003, Nr. 11. p. 96-102. [0,500].
 2. Šliogerienė, Jolita. Learning motivation in the context of ESP teaching // Tiltai. Priedas : mokslo darbai / Klaipėdos universitetas. Metodologinės įžvalgos anglų kalbos mokyme ir mokymesi. ISSN 1648-3979. 2004, Nr. 19. p. 141-147. [1,000].
 3. Šliogerienė, Jolita; Suchanova, Jelena. Promoting research of autodidactic ESP projections // Zinatniskie raksti = Scientific articles /Riga teacher training and educational management academy. [D.] IV. Rīga : RPUIVU, 2004. ISBN 9984-689-53-0. p. 27-34. [0,500].
 4. Liuolienė, Alvyda; Šliogerienė, Jolita. Promotion of case-based learning in legal english // Filologija : mokslo darbai. ISSN 1392-592X. 2004, Nr. 12. p. 145-152. [0,500].
 5. Šarkaitė, A.; Šliogerienė, Jolita. Syllabus design in ESP teaching // Kalbų mokymas integracijos į Europos Sąjunga kontekste / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius : Technika, 2004. ISBN 9986-05-769-8. p. 217-235. [0,500].
 6. Suchanova, Jelena; Šliogerienė, Jolita. Test development in ESP (Englisch for specific purposes) for quality assurance // Verslas, vadyba ir studijos’2003 : mokslo darbai. ISSN 1648-8156. 2003. p. 385-392. [0,500].
 7. Netikšienė, Aušra; Šliogerienė, Jolita. Developing language skills in teaching ESP // Filologija : mokslo darbai / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. ISSN 1392-592X. 2004, Nr. 12. p. 157-164. [0,500].
 8. Šliogerienė, Jolita; Suchanova, Jelena. Metakognityvinių įgūdžių ugdymo būtinybė aukštosiose mokyklose // Tiltai : humanitariniai ir socialiniai mokslai. ISSN 1329-3137. 2005, Nr. 3(23). p. 77-82. [0,500].
 9. Suchanova, Jelena; Šliogerienė, Jolita. Quality assurance in languages for specific purposes in Estonia, Latvia and Lithuania // Filologija : mokslo darbai / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. ISSN 1392-592X. 2005, Nr. 11. p. 129-136. [0,500].
 10. Suchanova, Jelena; Šliogerienė, Jolita. Recognition of a New Teacher’s Role in Student-Centered Environment // Kultūra – ugdymas – visuomenė : mokslo darbai / Lietuvos žemės ūkio universitetas. Nr. 1. [Kaunas] : Akademija, 2005. ISBN 9955-448-33-4. p. 266-271. [0,500].
 11. Šliogerienė, Jolita. Reflection in the assessment of foreign language learning // Filologija : mokslo darbai / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. ISSN 1392-592X. 2005, Nr. 13. p. 194-201. [1,000].
 12. Šernas, Vytautas; Šliogerienė, Jolita. Autonominių svetimosios kalbos studijų strateginės gairės // Lietuvos mokslas. Kn. 59. Akademinė edukologija: monografija. Vilnius : Mokslotyros institutas, 2006. ISBN 9986-795-46-X. p. 287-300. [0,500].
 13. Šliogerienė, Jolita. The encouragement of creativity in autonomous LSP studies // Radoša personība: zinātnisko rakstu krājums. ISSN 1407-6276. 2006, [t.] 4. p. 245-249. [1,000].
 14. Šliogerienė, Jolita. Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimo ir pripažinimo poreikiai Lietuvos universitetuose // Kultūra – Ugdymas – Visuomenė : mokslo darbai = Culture – Education – Society : research papers. Nr. 2. Kaunas : Akademija, 2007. ISBN 978-9955-448-91-4. p. 25-29. [1,000].

Mokslo šaltinių publikacijos, mokslo apžvalgos, straipsniai kultūros, profesiniuose ir mokslo populiarinimo leidiniuose

 

TAIKOMIEJI MOKSLO DARBAI
(žodynai, žinynai, enciklopedijos, bibliografijos, paminklų sąvadai, teisės aktų komentarai)

 1. Tuomaitė, Virginija; Adomaitienė, Jūratė; Ališauskienė, Rima; Šliogerienė, Jolita; Burkšaitienė, Nijolė. Neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų žinių ir įgūdžių vertinimas bei pripažinimas universitetinėse studijose : [vadovas]. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2008. 129 p.

 

MOKOMOSIOS KNYGOS

 1. Liuolienė, Alvyda; Metiūnienė, Regina; Šliogerienė, Jolita. Legal English for fun : [mokomasis leidinys] / Mykolas Romeris university. Vilnius : Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2007. 115 p. ISBN 9955-19-053-1.
 2. Burkšaitienė, Nijolė; Liuolienė, Alvyda; Metiūnienė, Regina; Rackevičienė, Sigita; Šliogerienė, Jolita. Workbook for law students : mokomasis leidinys / Mykolo Romerio uiniversitetas. Vilnius : MRU Leidybos centras, 2010. 232 p. : iliustr. ISBN 9789955191711

KITOS METODINĖS PRIEMONĖS

 1. Rackevičienė, Sigita; Šliogerienė, Jolita; Burkšaitienė, Nijolė; Liuolienė, Alvyda; Metiūnienė, Regina; Valūnas, Darius. Bakalauro studijų programos “Anglų kalba” mokomosios medžiagos paketas nuotolinėms studijoms [Elektroninis išteklius] / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : MRU Nuotolinių studijų centras, 2007. [120] p.

Šiuo metu komentarai draudžiami.